SAL便を初めて発送した時の話しです。   初めて発送する為、左記の写真の 「税関告知書 CN22」 …